Všeobecné obchodné podmienky

1.Predmet

o poskytovaní služieb a produktov v oblastiach konzultácií, osobného couchingu a mentoringu, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok, ženských kruhov alebo rituálov, terapií metódou ThetaHealing®, webinárov, workshopov, a o predaji elektronických kníh a publikácií, vizualizácií a meditácií.

2.Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky stránky www.vharmonickomkruhu.sk upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim osobných/online stretnutí formou konzultácií, osobného couchingu a mentoringu, ženských kruhov alebo rituálov, terapií metódou ThetaHealing®, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok, workshopov v rámci osobnostného rozvoja a predaj elektronických kníh, vizualizácií, meditácií a publikácií a predávajúcim.

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.vharmonickomkruhu.sk je živnostníčka Mgr.Ema Miháliková – V harmonickom kruhu, IČ: 55343287, DIČ: 1079218756, IČ DPH: SK1079218756, so sídlom Rovinka 1644, 900 41 Rovinka, Slovenská republika,

Dodávateľom služieb ponúkaných na internetovej stránke www.vharmonickomkruhu.sk je živnostníčka Mgr.Ema Miháliková – V harmonickom kruhu, IČ: 55343287, DIČ: 1079218756, IČ DPH: SK1079218756, so sídlom Rovinka 1644, 900 41 Rovinka, Slovenská republika.

Kupujúcim, respektíve objednávajúcim (objednávateľom) je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky www.vharmonickomkruhu.sk vytvoril objednávku alebo registráciu. Službou sú všetky služby/produkty zverejnené na stránkach www.vharmonickomkruhu.sk

Kupujúcim je každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o kúpu služby na www.vharmonickomkruhu.sk, súhasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa oboznámiť so Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú taktiež zverejnené na webovej stránke https://vharmonickomkruhu.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a rozhodla sa uzavrieť so živnostníčkou Mgr.Ema Miháliková-V harmonickom kruhu kúpnu zmluvu ohľadom služieb ponúkaných cez internetovú stránku www.vharmonickomkruhu.sk, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú elektronickú objednávku. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu a ukončenie nákupu.

Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.

Kupujúci alebo záujemca o registráciu na odoberanie emailov musí na požiadanie doložiť doklad o svojom veku.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www.vharmonickomkruhu.sk výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.vharmonickomkruhu.sk, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

3.Predmet a uzavretie zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb -  osobných/online stretnutí formou konzultácií, osobného couchingu a mentoringu, ženských kruhov alebo rituálov, terapií metódou ThetaHealing®, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok, workshopov v rámci osobnostného rozvoja a predaj elektronických kníh, vizualizácií, meditácií a publikácií.

Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím zálohovej faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

4.Objednávka a registrácia

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania či registrácie na webovej stránke www.vharmonickomkruhu.sk výberom služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu. Prihlásenia sú realizované podľa poradia. Prihlášky, prevody, prípadne storná budú prijaté jedine písomne (email). Každá prihláška sa považuje za záväznú.

Po odoslaní objednávky je objednávateľovi vystavená a doručená zálohová faktúra. Faktúra je odoslaná na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Po zaplatení objednávky je vystavená riadna faktúra.

5.Cena

Nie som platca DPH. Všetky uvádzané ceny na webovej stránke www.vharmonickomkruhu.sk sú konečné. Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.vharmonickomkruhu.sk v momente vykonania nákupu či registrácie. Za každú objednanú a dodanú službu je riadne vystavená a doručená faktúra elektronicky.

6.Platobné podmienky a možnosti platby

Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie a jej odoslaní je povinný uhradiť platbu. Za služby a produkty je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

– platba prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté v zálohovej faktúre),

– okamžitá platba prostredníctvom platobnej brány ( Stripe v súčinnosti s fakturačnou službou FAPI ).

Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácii alebo Objednávke služby pravdivé, správne a kompletné fakturačné údaje. Pre akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii alebo Objednávke je potrebné kontaktovať poskytovateľa služieb výhradne elektronicky písomne na adrese info@vharmonickomkruhu.sk.

Momentom odoslania registračného/objednávkového formulára prostredníctvom na to určeného poľa na stránke www.vharmonickomkruhu.sk dochádza medzi Záujemcom a Poskytovateľom služieb k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním takéhoto formulára mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok podľa zvolenej služby, čím sa tento zaväzuje uhradiť v riadnej lehote splatnosti.

Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet predávajúceho.

Zaplatením pravidelnej služby platobnou kartou dáva zákazník súhlas k autorizácii použitej karty pre automatické strhávanie platieb za objednané služby v nasledujúcich obdobiach.

Súhlas zákazníka s nákupom na rozdelené čiastky s opakovanými platbami trvá po dobu čerpanej služby, alebo pokiaľ nedôjde k splateniu služby.

Automaticky strhávaná čiastka a perióda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu zakúpenej služby. Ak príde ku zmene parametrov služby (napr. typ tarifu a jeho obdobia), budú odpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené tiež parametre opakovaných platieb (cena služby a perióda platby).

7 dní pred každým automatickým strhnutím platby z karty bude zákazník e-mailom informovaný o objednanej službe alebo splátke za službu, jej cene a termíne strhnutia platby. Súčasťou e-mailu bude faktúra za objednanú službu.

Po každom automatickom strhnutí platby bude zákazník o prevedenej platbe informovaný e-mailom, ktorého súčasťou bude zaplatená faktúra za zakúpenú službu.

V prípade neúspešného strhnutia platby z karty bude zákazníkovi zaslaný e-mail o tom, že platba neprebehla, a pokyny, ako v tejto situácii postupovať. Taktiež ako uhradiť faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k neočakávanému obmedzeniu služby.

Zákazník môže pre opakované platby autorizovať inú platobnú kartu, než, ktorá bola používaná do tej doby (napr. v situácii, kedy dôjde k exspirácii karty). To sa stane tak, že vystavenú faktúru zaplatí inou platobnou kartou ešte pred automatickým strhnutím platby z pôvodnej karty. Karta použitá pri tejto platbe bude autorizovaná pre opakované platby miesto pôvodnej karty.

Za služby sa platí vždy vopred.

7.Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby - uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. V prípade, ak je predmetom predaja elektronická kniha alebo iná publikácia, je predávajúci povinný dodať tento objednaný produkt elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári kupujúcim a to hneď po pripísaní peňazí na účet predávajúceho. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

Záväzok obchodníka dodať službu je splnený odovzdaním objednanej služby alebo jej vykonaním kupujúcemu alebo oprávnenej osobe vopred dohodnutým spôsobom.

8.Storno podmienky

Fyzické kurzy, školenia, semináre, tréningy, workshopy atď. (ďalej len aktivita) je možné stornovať za nasledovných podmienok:

Do 4 týždňov pred začiatkom aktivity je storno možné bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 4 týždňov pred začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 1 týždňa pred začiatkom aktivity 100 % z účastníckeho poplatku. Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. Je možné si za seba nájsť náhradníka. Túto skutočnosť je nutné si bezodkladne dohodnúť písomne na info@vharmonickomkruhu.sk

Neúčasť na skupinových (do 10 žien) ženských kruhoch a rituáloch, online skupinových ženských kruhoch a rituáloch, môže byť bez poplatku stornovaná do 24H pred termínom. Pri zrušení menej ako 24H od dohodnutého termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %. Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. Je možné si za seba nájsť náhradníka. Túto skutočnosť je nutné si bezodkladne dohodnúť písomne na info@vharmonickomkruhu.sk

Individuálne konzultácie, služby osobného couchingu a mentoringu a terapie metódou ThetaHealing®, individuálne ženské kruhy a rituály, môžu byť zrušené alebo presunuté 24H pred dohodnutým termínom. Pri zrušení menej ako 24H od dohodnutého termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %. Storno alebo preloženie termínu sa musí realizovať písomne bez výnimky. Je možné si za seba nájsť náhradníka. Túto skutočnosť je nutné si bezodkladne dohodnúť písomne na info@vharmonickomkruhu.sk.

9.Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu

Ak si Záujemca zakúpi službu z porfólia služieb na www.vharmonickomkruhu.sk, napr. workshop, seminár, webinár, prednáška a podobne, ženský kruh alebo rituál, Poskytovateľ služby dodá službu v termíne avizovanom v objednávkovom formulári alebo v propagovaných materiáloch, či podľa rezervačného systému alebo dohode. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín plánovanej akcie z technických príčin, z dôvodu nedostatku záujemcov alebo z dôvodu práceneschopnosti terapeuta / lektora. V prípade, že sa termín akcie zmení alebo zruší, poskytovateľ služby je povinný písomne elektronicky túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a kupujúci má právo odstúpiť od tejto kúpno-predajnej zmluvy, pričom má nárok na vrátenie uhradeného poplatku v plnej výške. Oznámenie o odstúpení v takomto prípade je nutné oznámiť písomnou elektronickou formou na e-mail info@vharmonickomkruhu.sk a Poskytovateľ služby vráti poplatok kupujúcemu na bankový účet podľa dohody s kupujúcim bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od písomného oznámenia o odstúpení. Kupujúci má povinnosť v tomto oznámení uviesť, na aký bankový účet má Poskytovateľ peniaze vrátiť.

10.Odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke vharmonickomkruhu.sk

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: info@vharmonickomkruhu.sk vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednanej služby. V prípade, ak bola platba voči vharmonickomkruhu.sk ako predávajúcemu vykonaná prostredníctvom platobnej karty alebo uhradená prevodom na účet, bude platba vrátená zákazníkovi spôsobom, akým zákazník platbu vykonal. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim alebo predávajúcim je predávajúci povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť všetky už zaplatené platby za službu kupujúcemu. 

Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú najmä:

a)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
b)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
c)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný späť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
d)predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
e)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
f)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
g)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

11.Reklamácia

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: info@vharmonickomkruhu.sk a to do 14 dní od dňa dodania služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

12.Náhrada škody pri neprevzatí služby

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti  5.Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

13.Záručné podmienky

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

Živnostníčka Mgr. Ema Miháliková – V harmonickom kruhu nie je zodpovedná za Vaše výsledky a Vašu schopnosť púšťať traumy, limitujúce presvedčenia, za váš osobnostný rast a implementáciu do vášho života dohodnutého, resp. informácií odovzdaných na kurzoch či počas konzultácií, couchingov a mentoringov.

1. Každý človek je plne zodpovedný sám za seba, svoje konania a rozhodnutia a svoju životnú cestu a naplnenie svojho životného poslania.

2. Ste to vy, kto môže meniť vlastnú realitu a formovať svoju budúcnosť a ja vám môžem odporúčať a podporovať vás ako to urobiť čo možno najefektívnejšie.

3. Každá terapia metódou ThetaHealing®, couching, mentoring, ženský kruh či rituál je veľmi individuálny, a nie je možné zaručiť presnú účinnosť a konkrétne výsledky akejkoľvek poskytnutej služby.

4. Služby nie sú určené ani doporučované ako náhrada za akúkoľvek právnu, lekársku, psychiatrickú, ekonomickú alebo inú odbornú pomoc.

5. Liečenie energiami nenahradzuje odbornú terapeutickú či lekársku starostlivosť.

Nič na tejto a ďalších stránkach vrátane obsahu mentoringov, či kurzov a osnov, negarantuje výsledky a budúce zárobky. Neponúkam žiadnu odbornú právnu, zdravotnú, daňovú, či akúkoľvek inú odbornú pomoc. Akékoľvek finančné čísla či dosiahnuté výsledky iných klientov zmienené na tejto a ďalších stránkach by nemali byť považované za priemerne dosiahnuté výsledky u Vás, zárobok či sľuby k súčasným a budúcim výsledkom. Vždy všetko konzultujte so svojím účtovníkom, právnikom, lekárom alebo iným odborníkom, predtým, než zareagujete na tieto či akékoľvek iné informácie, ktoré vedú k zmene životného štýlu, biznisu či financií. Vy sami ste zodpovední za Vaše rozhodnutia, konania a výsledky vo svojom živote a akoukoľvek aktivitou na našich stránkach súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za Vaše rozhodnutia, konania, výsledky a to nikdy, za žiadnych okolností.

14.Garancia

Garanciou predávajúcej je, že ak si kupujúci objedná službu ako ThetaHealing terapiu, konzultáciu či inú formu služby v úzkej spolupráci s predávajúcim a kupujúci aj predávajúci sa zhodnú v tom, že im vzájomná spolupráca či interakcia nesedí, nie je príjemná alebo neprináša nijaký úžitok a prevládajú negatívne emócie zo vzájomnej spolupráce, predávajúci vráti kupujúcemu plnú čiastku objednanej služby.

15.Záverečné ustanovenia

Písomnosť doručovaná prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e-mailovú adresu Záujemcu, resp. kupujúceho, ktorú uviedol pri registrácii.

V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú kupujúcim v registračnom formulári, považuje sa za doručenú 3. dňom po odoslaní zásielky.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.vharmonickomkruhu.sk.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

16.Autorské práva

Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty/služby sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva Mgr. Ema Miháliková – V harmonickom kruhu. Zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ a kupujúci má právo používať produkty a služby výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách ani žiadnym spôsobom okrem spôsobu cez registračný formulár na www.vharmonickomkruhu.sk alebo kúpou.

17.Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 6.9.2023

V Rovinke dňa 6.9.2023

Mgr. Ema Miháliková – V harmonickom kruhu.